อิทธิพลของโฆษณาออนไลน์แบบเฉพาะบุคคลที่มีต่อเจตนาซื้อ : การสำรวจอิทธิพลคั่นกลางของการรับรู้ประโยชน์ ความกังวลด้านความเป็นส่วนตัว และทัศนคติต่อแบรนด์

วุฒิ สุขเจริญ (Wut Sookcharoen)
The Faculty of Business Administration, Thai-Nichi Institute of Technology
E-mail: wut@tni.ac.thDownload Poster (PDF)SHARE :