Krungsri Research/Project Funding 2022ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย "Krungsri Research/Project Funding 2022"

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย

1. ลักษณะงานวิจัย/โครงการที่เสนอขอรับทุน

หัวข้อทุนวิจัย

  1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน IT & Digital สำหรับองค์กรที่มีนโยบาย work from home หรือ work from anywhere ระหว่าง/หลังวิกฤต COVID-19
  2. การใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าเช่น block chain, AI ประยุกต์, การดูแลสุขภาพจากมุมมองของลูกค้า - การติดตาม/ลดการปล่อยคาร์บอน, การใช้ชีวิตในสังคมสูงวัย, การเรียนรู้แบบไม่มีขีดจำกัด
  3. การวิจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ ของโลก (Mega Trend) หรือแนวโน้มเทคโนโลยีความเข้าใจในธรรมชาติ องค์ประกอบ และแนวโน้ม (ความเป็นไปได้ในอนาคต) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น เศรษฐกิจครีเอเตอร์ดิจิทัล, เศรษฐกิจบน metaverse, โอกาส/ภัยคุกคามในการธนาคารจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, โอกาส/ภัยคุกคามในการธนาคารจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร

2. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

เป็นอาจารย์หรือนักวิจัย ที่ทำงานสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

3. งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ระยะเวลาดำเนินการและคัดเลือกโครงการ

  1. งบประมาณสนับสนุนการวิจัย และระยะเวลาดำเนินการ ทุนละไม่เกิน 400,000 บาท โดยมีกำหนดระยะเวลาในการทำวิจัยไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันเริ่มต้นงานวิจัย/โครงการ
  2. ระยะเวลาคัดเลือกโครงการ (กันยายน – พฤศจิกายน 2565)

4. การสมัครและกำหนดเวลาเสนองานวิจัย/โครงการ

ผู้เสนอขอรับทุนนำส่งแบบเสนองานวิจัย/โครงการตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร และข้อเสนองานวิจัย/โครงการที่ได้รับการลงนามโดยผู้เสนอขอรับทุนในรูปแบบ PDF และ Link Youtube นำเสนอผลงาน ไม่เกิน 15 นาที โดยส่งมาที่อีเมล Pattanan.Chaipattanawan@krungsri.com, boonyika.chartprakarn@krungsri.com ภายใต้ชื่อเรื่อง "ทุนวิจัยพัฒนาด้านดิจิทัลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน"

ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2565

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel.: 061-639-2496
Email: Pattanan.Chaipattanawan@krungsri.com; boonyika.chartprakarn@krungsri.comSHARE :