กลุ่มงานวิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหการเชิงประยุกต์ (AIE&T)


Download Poster


กลุ่มงานวิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหการเชิงประยุกต์ (AIE&T) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน Precision Measurement, Condition Monitoring, Automation Manufacturing, Process Design, System Integration, TPM, TPS, TQM, and Optimization 

ตัวอย่างผลงานวิจัย



SHARE :