บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

  • กรอบการวิจัย "การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่"
  • แผนงานย่อยรายประเด็น "การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐานเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น"
  • เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบ NRIIS
  • ต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 12.00 น.
SHARE :