วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP)กรอบวิจัย : การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency)

วันปิดรับ : ส่งผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม[ LINK ]SHARE :