ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – วช. ประจำปีงบประมาณ 2567

กรอบวิจัย : วิทยาศาสตร์ด้านพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน

วันที่ปิดรับ : ส่งผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม : [LINK]SHARE :