เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2567”
กรอบการวิจัย :

1. การเพิ่มสมรรถนะพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่
2. สร้างกระบวนการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าเดิมและ/หรือสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ (New Value Chain)

วิธีการสมัคร : ยื่นผ่านระบบ NRIIS 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2566 ภายใน 17.00 น. 
หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรองโครงการภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : [ LINK ]SHARE :