ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567


กรอบการวิจัย :

1. Go Global – ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และรัฐในระบบโลก

2. Design the Impossibilities – มนุษยศาสตร์ของการออกแบบและการวิพากษ์ปัญหาสังคม

3. Think Historically– ประวัติศาสตร์ โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุ

4. Live the Diversity– สังคมพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายในการดำรงชีวิต

วิธีการสมัคร : ยื่นผ่านระบบ NRIIS

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่กำลังศึกษาอยู่ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : [ LINK ]SHARE :