ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic งานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วหรั่ง ถั่วอาหารสัตว์ และถั่วบำรุงดิน) ประจำปีงบประมาณ 2567


กรอบงานวิจัย : 

1) การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลง ทนต่อสภาพอากาศแล้ง มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี คุณภาพตรงกับความต้องการของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค

2) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และการจัดการที่เหมาะสมกับพื้นที่และฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3) การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้เหมาะสมในกระบวนการผลิต (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้างแรงงานสูง

4) การวิจัยและการพัฒนากระบวนการแปรรูป การตลาดและการสร้าง มูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด

วิธีการสมัคร : ยื่นผ่านระบบ NRIIS

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : 24 ตุลาคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : [LINK]
SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง