ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ด้านกาแฟ ประจำปีงบประมาณ 2567กรอบงานวิจัย : 

1) พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทนต่อโรค ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพของภูมิอากาศ และให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพและลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด

2) การพัฒนากระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้ได้ต้นแบบการจัดการที่เหมาะสม เช่น การเลือกพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่ การปลูกร่วมกับพืชอื่น เป็นต้น หรือพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อยกระดับการผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ/ปริมาณเพิ่มขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3) การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกกาแฟ โดยมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต

4) การวิจัยและพัฒนากาแฟให้มีคุณลักษณะพิเศษ (specialty coffee) บนฐานเศรษฐกิจ BCG เช่น การแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยไม่มีเศษเหลือทิ้ง เพื่อยกระดับคุณภาพและราคาของกาแฟ นำไปสู่การสร้างรายได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ เป็นต้น

5) การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อหาแนวทางขยายพื้นที่ปลูกกาแฟในพื้นที่สูงและพื้นที่ป่า ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรได้ ในรูปแบบวนเกษตรร่วมกับพืชชนิดอื่น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

วิธีการสมัคร : ยื่นผ่านระบบ NRIIS

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : 24 ตุลาคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : [LINK]SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง