สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมเพื่อรับทุนสนับสนุนรายภูมิภาค "Regional Innovation Business Platform"
วงเงินสนับสนุนโครงการสูงสุด 1,500,000 บาท

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับข้อเสนอโครงการแพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาคสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (Prototype) ที่ผ่านการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการมาแล้ว ทั้งกลุ่มนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งเป็นไปตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้

1) สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหารแห่งอนาคต ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ นวัตกรรมสมุนไพรคุณภาพสูง

2) สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน (Manufacturing and circular economy) เช่น ยานยนต์ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ การจัดการของเสีย พลังงานเขียว อิเล็กทรอนิกส์

3) สาขาเศรษฐกิจบริการและการแบ่งปัน (Service and sharing economy) เช่น ธุรกิจนวัตกรรมบริการ ธุรกิจนวัตกรรมเชิงสังคม อุตสาหกรรมดิจิทัล การขนส่งและโลจิสติกส์

วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยผ่านระบบ https://mis.nia.or.th/  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : [LINK] 

SHARE :