บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย "การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2567


กรอบการวิจัย : การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นหนึ่งในกลไกและกระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ โดยสามารถมีการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นคล่องตัว ไม่ต้องอิงกับมาตรฐานและกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นหรือไม่เอื้อจากส่วนกลาง
1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน
2) ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
3) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง
4) พัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

วันที่เปิดรับสมัคร : เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 15.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : [LINK]SHARE :