สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล รอบที่ 2ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการ “โครงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล วช. – บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)” เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศผ่านการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน

เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. ผ่านระบบ NRIIS
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : [LINK]
SHARE :