วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567


ลักษณะทุน : โครงการที่สมัครขอรับทุนจะต้องประกอบด้วย 2 ลักษณะ ดังนี้

1.1) เป็นทุนเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่พร้อมใช้หรือพร้อมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีต้นแบบอยู่แล้ว มิใช่ การเริ่มต้นทำวิจัยใหม่ และ มิใช่ การขอทุนเพื่อทำมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ โดยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกแห่งการเรียนรู้ ถ่ายทอดเพื่อก่อให้เกิดการสร้าง (ทีม) นักประดิษฐ์

1.2) เป็นทุนเพื่อสร้างให้เกิด (ทีม) นักประดิษฐ์ หรือพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์ ใน 2 รุ่น ดังนี้ (ผู้สมัครขอรับทุนเลือกรุ่นของนักประดิษฐ์ที่ต้องการพัฒนาในข้อ 1.2.1 หรือ 1.2.2)
1.2.1) นักประดิษฐ์รุ่นกลาง : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับ อาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา
1.2.2) นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับมัธยมศึกษา

1.3) เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลาทุนละ 12 เดือน

เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 18.00 น. ผ่านระบบ nriis 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : [LINK]
SHARE :