บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย "การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2567กรอบการวิจัย : การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ

ประเด็นย่อย:

1) การพัฒนาตัวแบบนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพหรือมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2) การพัฒนาตัวแบบนวัตกรรมการบริหารจัดเก็บรายได้สำหรับองค์กรท้องถิ่น โดยครอบคลุมรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง หรือรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐจัดเก็บให้หรือแบ่งให้

เปิดรับข้อเสนอ : ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 17.00 น. ผ่านระบบ NRIIS

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [LINK] 
SHARE :