บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย "การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส" ประจำปีงบประมาณ 2567

กรอบการวิจัย : การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส

ประเภททุนวิจัย : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและการประมวลองค์ความรู้ (PDG: Project Development Grant)

ประเด็นย่อย : 
1) แนวทางการจัดหารายได้ประเภทใหม่ของท้องถิ่นจากฐานการพำนักอาศัย (Inhabitants’ taxes) ฐานการใช้พลังงานสะอาดหรือการใช้พลังงานประหยัด หรือฐานสิ่งแวดล้อม (Environmental taxes)
2) แนวทางการพัฒนามาตรฐานหรือระบบประกันคุณภาพสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ (PCU) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Health Accreditation)

เปิดรับข้อเสนอ : ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 17.00 น. ผ่านระบบ NRIIS

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [LINK]SHARE :