บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

กรอบการวิจัย : ใช้นวัตกรรมสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่จากโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) และลดการใช้ทรัพยากรใหม่

เปิดรับข้อเสนอ : ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 (ภายในเวลา 17.00 น. ผ่านระบบ NRIIS)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [LINK] 
SHARE :