บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 แผนงานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการของประเทศ (รอบที่ 2)

กรอบการวิจัย : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต

เปิดรับข้อเสนอ : ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 (ภายในเวลา 17.00 น. ผ่านระบบ NRIIS)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [LINK] SHARE :