บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ประจำปีงบประมาณ 2567

กรอบการวิจัย : ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้ และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น”

เปิดรับข้อเสนอ : ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 17.00 น. ผ่านระบบ NRIIS

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [LINK]SHARE :