สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ประกาศให้ "ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565" เพื่อส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทุกท่านได้รับทราบ หากสนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดกรุณาดาวน์โหลดเอกสาร >> onesqa

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
ดร.กิตติกันตพงศ์ ศรีบัวนำ
โทร. 02216-3955 ต่อ 226
SHARE :