การอบรม-เสวนาเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อให้ได้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564


https://drive.google.com/file/d/10dPKwPT0YZ8vVZI4U6QG2OWO7Voi-dwJ/view?usp=sharing


ขอบคุณวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ และผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์ มา ณ โอกาสนี้อีกครั้งSHARE :