บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ

“การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
“ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”

 • โปรแกรมที่ 15  พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์
  วิจัย และนวัตกรรม

  แผนงานริเริ่มสำคัญ “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
  เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS
  ตั้งแต่วันที่ 
  1 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.

  หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.
  เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9495
 • โปรแกรมที่ 17  แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ
  แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”
  เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS
  ตั้งแต่วันที่
  29 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.

  หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.
  เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9493


SHARE :