บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ

"การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย"

"ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"โปรแกรมที่ 13 : พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

แผนงานริเริ่มสำคัญ "การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย"

 • กรอบการวิจัย "การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่"
  เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 - 6 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.
  หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.
  เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9503
 • กรอบการวิจัย "มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่"
  เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 - 15 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.
  หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.
  เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9504

แผนงานริเริ่มสำคัญ "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

 • แผนงานริเริ่มสำคัญ "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
  เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.
  หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.
  เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9507


SHARE :