โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

   เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันมีโครงการสนับสนุน ให้อาจารย์ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริงและสร้างประโยชน์ให้กับสถาบัน สังคม และประเทศชาติ สนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยพื้นฐานสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์


* ทุนสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี *


เกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้น

1. เป็นโครงการพัฒนาที่ยกระดับจากการวิจัยพื้นฐาน หรือผลงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยสู่การสร้างต้นแบบหรือชิ้นงานนวัตกรรม โดยมีผลการพัฒนานวัตกรรมอยู่ในระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (TRL: Technology Readiness Level Definitions) ระดับ 2 ขึ้นไป ก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน

2. ข้อเสนอโครงการมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณา

3. หากเป็นโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งในลักษณะโครงการสนับสนุนเงิน (In-cash) หรือการสนับสนุนอื่น ๆ (In-kind) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม >> Click


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0-2763-2600 ต่อ 2752, 2704SHARE :