ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสถาบันฯและผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงินทุนวิจัยช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

คุณสมบัติผู้ขอทุน

- สัญชาติไทยและปฏิบัติงานวิจัยในประเทศไทย
- เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน หรือ นักวิจัยในสถาบันวิจัยของรัฐและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยที่ต้องการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเงินอุดหนุน

ให้การสนับสนุนรายละไม่เกิน 400,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นกับขอบเขตงานของโครงการโดยจะมีจำนวนทุนทั้งสิ้นประมาณ 15-20 ทุนต่อปี ในกรณีที่เป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาปีต่อปีโดยนักวิจัยจะต้องทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุนใหม่ทุกปี


รายละเอียดเพิ่มเติมSHARE :